Angel – trợ lý tạo câu lệnh vẽ tranh sơn dầu cho Midjourney

43

Hãy tạo ra một dòng lệnh (prompt) để vẽ bức tranh sơn dầu sắc nét, […]


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post