Chạy code C/C ++

143

Chạy các chương trình C/C ++ của bạn trong ChATGPT bằng lời nhắc này. Đây là lời nhắc rất mạnh mẽ để chạy tất cả các loại ngôn ngữ mã hóa trực tiếp trình duyệt web của bạn bằng Chatgpt.

Chỉ cần nhập mã C hoặc C ++ của bạn, bạn muốn chạy trong lời nhắc và Chat-GPT sẽ cung cấp cho bạn đầu ra của chương trình đó để trả lời.

Điều này rất hữu ích nếu bạn không có trình biên dịch được cài đặt trong PC và muốn kiểm tra một số mã bây giờ bạn có thể làm điều đó bằng lời nhắc đơn giản.

Ví dụ cho mã C ++.
#include

int main () {
std :: cout << "Xin chào chat-gpt3" << std :: endl;
trả lại 0;
}


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post