Cải tiến văn bản tuần tự

140

Cải tiến giải trình tự cho bất kỳ văn bản. Tạo một bảng với danh sách 10 cải tiến để bạn chọn. Di chuột để biết thêm chi tiết.

Theo dõi các thay đổi đã được thực hiện và hiển thị cho bạn một bảng được cập nhật sau mỗi lần chọn từ danh sách.

Sau khi thay đổi được thực hiện và bạn không hài lòng với nó, bạn có thể yêu cầu AI thay đổi nó (tức là nói ‘Thay đổi New York thành Amsterdam’

Bạn cũng có thể thực hiện một số thay đổi cùng một lúc chẳng hạn 1,2,5,9 sẽ thay đổi 4 tùy chọn đó cùng một lúc.

Kiểu
Changelog để xem những thay đổi được thực hiện cho đến nay.
văn bản để có được văn bản sửa đổi hiện tại
Bảng để có được bảng đầy đủ.
(Đôi khi AI sẽ chỉ hiển thị các thay đổi trên bảng này, trong trường hợp đó loại ‘Bảng đầy đủ’)

Cần 5 upvote để đăng nhiều nội dung như thế này (quy tắc).

Dựa trên ý tưởng ban đầu của Allaboutai


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post