Cho thuê không tiết kiệm

127

Giải thích cho khách hàng rằng SaaS là ​​về hạn ngạch thuê, và không giống như một tài khoản tiết kiệm hoặc điểm loyality


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post