Chuyển đổi câu chuyện thành kịch bản thuật lại

134

Lấy một câu chuyện và biến nó thành một kịch bản hành động đầy đủ, hoặc cảnh.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post