Đánh giá sản phẩm độc đáo của Amazon

147

Đây là một đánh giá sản phẩm dựa trên liên kết được cung cấp, TATGPT sẽ chỉ nghiên cứu liên kết được cung cấp mà không tìm kiếm các nguồn khác trên internet và viết một reveiw độc đáo dựa trên đánh giá của người mua, mô tả sản phẩm và câu hỏi và câu trả lời của người mua.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post