Dễ dàng sử dụng bash

124

Chỉ cần nhập yêu cầu của bạn và một tập lệnh shell có thể chạy hoàn toàn sẽ được tự động tạo. Ví dụ: để xóa tất cả các dòng có chứa “[2023-3-18]” trong tệp verbose.log:


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post