Dịch vịt

143

Dịch cuốn sách của bạn sang các ngôn ngữ khác với đánh dấu trở lại. Trong giai điệu thông cảm và phong cách viết ẩn dụ. Bạn có thể thấy nhiều ngôn ngữ cả hai.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post