Fantasy vật liệu Midjourney

150

Lặp lại điều này thường xuyên! Tạo ra ý tưởng của bạn trong rất nhiều phong cách và vật liệu khác nhau. Nhận được ngạc nhiên. Chatgpt gợi ý một lời nhắc Midjourney sử dụng.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post