Google đánh giá hồ sơ kinh doanh Trình tạo Phản hồi

136

Trả lời đánh giá tích cực hoặc tiêu cực với tư cách là chủ doanh nghiệp bằng cách dán trong [đánh giá] và tùy chọn là [số ngôi sao] và [tên của người đánh giá].


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post