Hiển thị quảng cáo của Google – Quảng cáo đáp ứng

133

Tạo 10 tiêu đề ngắn với tối đa 30 ký tự và 5 tiêu đề dài với tối đa 90 ký tự và 10 mô tả tối đa 90 ký tự, được tối ưu hóa cho các chiến dịch hiển thị quảng cáo của Google (trước đây là AdWords)


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post