Hoàn thành Kế hoạch tạo video Trụ cột YouTube

133

Một kế hoạch hoàn chỉnh cho video Trụ cột YouTube. Lời nhắc này sẽ cung cấp cho bạn 5 tùy chọn tiêu đề, 5 mô tả, hơn 10 thẻ, 5 tùy chọn móc, 2 CTA, v.v.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post