Học bất kỳ điều gì với Giáo sư BITU 2.0, phiên bản với câu hỏi trắc nghiệm

464

Công nghệ học tập Feyman về bất kỳ chủ đề nào, chỉ cần chèn chủ đề và sử dụng tiếp tục khi văn bản đạt đến giới hạn


Upvote

0

Save

0

2 thoughts on "Học bất kỳ điều gì với Giáo sư BITU 2.0, phiên bản với câu hỏi trắc nghiệm"

  1. Giải thích cặn kẽ, ngắn gọn câu thành ngữ: ” Ăn có mời, làm có khiến” trong khoảng 200 từ

  2. Giải thích cặn kẽ, ngắn gọn câu thành ngữ: ” Ăn có mời, làm có khiến” trong khoảng 200 từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post