HR Promy – Đề xuất ứng viên phù hợp để bổ nhiệm

37

Dựa vào tài liệu đính kèm gồm: hồ sơ nhân viên, mô tả công việc […]


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post