HR LD – Phân tích và báo cáo kết quả đào tạo

54

Công ty hoạt động lĩnh vực [FIELD1] với chương trình đào tạo [FIELD2]. Dựa vào […]


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post