HR Sary – Tạo báo cáo tình hình sử dụng quỹ lương

62

Dựa vào dữ liệu lương cung cấp, trong vai trò là một trưởng Phòng nhân […]


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post