HR Proby – Theo dõi và đánh giá tiến độ thử việc

55

ChatGPT, hãy giúp tôi Phản hồi kế hoạch thử việc của nhân viên [FIELD1], vị […]


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post