HR Remy – Thư tự động phản hồi đã nhận hồ sơ ứng tuyển

76

Giúp tôi soạn thảo email phản hồi cho các ứng viên đã nộp hồ sơ […]


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post