Khán giả GPT-4 và SEO Tối ưu hóa Sản phẩm

141

Tạo đối tượng được nhắm mục tiêu và SEO Tối ưu hóa Danh sách tiếp thị bằng cách sử dụng tên sản phẩm và các tính năng và lợi ích. Viết “Sản phẩm 1: [Tên sản phẩm]” Sau đó “Các tính năng: [Dán danh sách các tính năng và lợi ích cho sản phẩm] ghi cuối cùng” Đối tượng mục tiêu: [Ai bạn đang nhắm mục tiêu] “


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post