Không bao giờ kết thúc câu chuyện | Nhà sản xuất câu chuyện v1.6

128

Chúng ta hãy tạo ra một câu chuyện quyến rũ thách thức trí tưởng tượng và dám khám phá khả năng!

Thử nghiệm là tạo ra một câu chuyện không bao giờ kết thúc, về bất kỳ ý tưởng hoặc chủ đề nào mà bạn có thể có. Bạn sẽ có thể tiếp tục câu chuyện bằng cách chọn “Tiếp tục” hoặc gõ “Có”.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post