Lời nhắc Midjourney chi tiết cao

156

Nhận một lời nhắc Midjourney rất chi tiết (hoàn chỉnh với sét và không khí) chỉ từ [từ khóa] của bạn. Upvote lời nhắc này nếu bạn thích nó, vì vậy tôi có thể tạo ra nhiều hơn trong tương lai gần!


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post