Sylla – Trợ lý tạo đề cương khóa học kèm hoạt động thực hành (syllabus)

320

Thiết kế một khóa học dựa trên dự án đầy đủ dựa trên kết quả học tập mong muốn với phác thảo, kế hoạch bài học, mục tiêu, hoạt động, ví dụ thế giới thực, kịch bản video và kế hoạch dự án. Đề cương khóa học này sẽ phù hợp cho tất cả các phong cách học tập. Nó là tương tác và kinh nghiệm.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post