Một quan điểm khác | v1.6

131

Hãy để tôi cho bạn thấy một sự thành thạo thực sự của cuộc tranh luận trông như thế nào – đã đến lúc với Steel -Man vs Counter Point!


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post