Nghiên cứu Kinh Thánh dễ dàng, Giáo lý & Chủ đề

149

Tạo một nghiên cứu Kinh Thánh về một chủ đề bạn chọn, sử dụng tất cả các phiên bản của Kinh thánh và học cách áp dụng nó cho cuộc sống hàng ngày của bạn. Cho các chuyên gia và người mới. Trò chuyện với Kinh thánh


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post