Phím tắt đến Dan 2.0

147

Lời nhắc Dan là một tính năng cho phép bạn hỏi Chatgpt bất kỳ câu hỏi nào và nhận câu trả lời, ngay cả khi nó kỳ lạ hoặc lập dị. Nếu Chatgpt không biết câu trả lời, nó sẽ tạo ra một câu trả lời. Nó lần đầu tiên được phát hiện bởi người dùng Reddit Walker Spider và từ đó đã được cải thiện.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post