Storybrand: 2. Người anh hùng có vấn đề

133

Hiểu đối tượng của bạn liên quan đến các vấn đề và vấn đề họ gặp phải, dựa trên thương hiệu truyện Donald Miller. Hãy tìm hiểu những vấn đề của khách hàng của bạn có thể là gì
[Bạn là sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn là gì. Sản phẩm hoặc dịch vụ của tôi là …..]


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post