Tâm lý học tiếp thị: Khung khách hàng hoàn hảo

148

Tạo một hình đại diện khách hàng cuối cùng để biết khách hàng của bạn tốt hơn họ biết.
Được thực hiện bởi thành viên Hội đồng Forbes @WithHimu. Gợi ý trên Twitter được hoan nghênh!


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post