Tạo chiến dịch quảng cáo chuyên nghiệp

131

Chatgpt sẽ chọn đối tượng mục tiêu, phát triển các thông điệp và khẩu hiệu chính, chọn các kênh truyền thông để quảng bá và quyết định bất kỳ hoạt động bổ sung nào cần thiết để đạt được mục tiêu của bạn.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post