Tạo ghi chú từ bảng điểm bài giảng (Bảng) (Tóm tắt) (FlashCards tương thích với Quizlet)

177

Nhập bảng điểm 5-10 phút từ một bài giảng và đã tạo ra flashcards (tương thích với câu đố), một bảng thông tin quan trọng hoặc báo cáo tóm tắt có cấu trúc tốt.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post