Tạo ra một nhân cách hoàn hảo

128

Tạo 1 Persona với Bullet Points cho thương hiệu của bạn để bạn biết ai tiếp thị để yêu cầu làm nhiều hơn để tạo ra nhiều hơn!


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post