Thế hệ nhanh chóng hoàn hảo cho các câu hỏi với các câu hỏi

139

ChATGPT sẽ cần thu thập thông tin về các mục tiêu, mục tiêu của người dùng, ví dụ về đầu ra ưa thích và bối cảnh có liên quan khác để tạo ra một lời nhắc hoàn hảo.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post