Tiêu đề & mô tả của Google ADS

132

Tạo tối đa 90 tiêu đề và mô tả được tối ưu hóa cho quảng cáo của Google (trước đây là AdWords). Các kết quả phù hợp với hiệu suất tối đa và quảng cáo tìm kiếm đáp ứng, chỉ cần dán chủ đề của nhóm tài sản của bạn như là nhắc nhở và bạn đã sẵn sàng


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post