Tóm tắt & đánh dấu các điểm quan trọng nhất của bảng điểm video YouTube

131

Tiếp tục và đánh dấu các điểm quan trọng nhất của bảng điểm/cuộc họp video trên YouTube, nếu văn bản quá dài với “#@#@tiếp tục#@#@” để có lời nhắc mới để tiếp tục nhập văn bản của bạn


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post