Tóm tắt văn bản cực đoan

128

Tóm tắt văn bản cực đoan. Nó tổng hợp đoạn văn mà không mất bất kỳ ý nghĩa nào của nó. Kết quả là một bản tóm tắt của đoạn văn càng ngắn càng tốt trong khi vẫn giữ tất cả các ý nghĩa và bối cảnh ban đầu.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post