Ultracoder-1 Nhấp vào Tạo ứng dụng từ ý tưởng

138

Ultracoder – là một công cụ nhanh chóng và tiên tiến để phát triển ứng dụng.
Viết [ý tưởng] của bạn và chọn [ngôn ngữ lập trình] của bạn.
Ồ!
Sự trở lại:
*Đề xuất thư viện và khung.
*Các thư mục và tập tin được tổ chức và cấu trúc cho dự án.
*Tạo mã
*Thực hiện các yêu cầu.txt

Sử dụng Ex:
Viết trong [Ý tưởng của dự án]
“Một ứng dụng để gửi tin nhắn trong whatsapp tự động”
Chọn [Ngôn ngữ lập trình]
“Python” / “Rust” / “Go” và những người khác

Tận hưởng và chào đón phản hồi để cải thiện.
Đây là lời nhắc đầu tiên của tôi, nó đã làm việc cho tôi! Cảm ơn!!!


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post