Viết mô tả sản phẩm thân thiện với SEO

124

Viết một mô tả sản phẩm được tối ưu hóa dựa trên một danh sách ngắn các tính năng sản phẩm. Để có kết quả tốt nhất, cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt và bao gồm các từ khóa bạn muốn xếp hạng.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post