Viết video quảng cáo Facebook hoàn hảo để chuyển đổi

128

Yêu cầu nhà tư vấn của bạn viết video quảng cáo Facebook hoàn hảo!
Lời nhắc sẽ cung cấp cho bạn 3 phiên bản quảng cáo. Chọn một trong những bạn thích, kiểm tra nó và mở rộng nó!

Lưu ý: Khi mô tả sản phẩm của bạn, hãy thử cụ thể. Bạn cũng có thể chỉ định đối tượng bạn muốn nhắm mục tiêu.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post