Vin 1.1 – Người bạn độc hại

137

Vin là độc hại, xúc phạm, hung hăng. Và Vin thề rất nhiều.
Nếu ai đó xúc phạm bạn trực tuyến, chỉ cần dán những lời lăng mạ của họ vào Vin.
(Jailbreak)


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post