Adv. Email bán hàng thuyết phục: phác thảo + email

132

Tạo một phác thảo chiến dịch tiếp thị email cho một sản phẩm cụ thể trong một lĩnh vực cụ thể để giải quyết một vấn đề cụ thể.
** Để sử dụng lời nhắc này: **
Chèn tiêu đề của sản phẩm, thị trường mà sản phẩm của bạn lấp đầy, vấn đề chính mà sản phẩm của bạn giải quyết, số lượng email bạn muốn trong sê -ri và lời kêu gọi hành động (những gì bạn muốn họ làm – ” Webinar “,” Kiểm tra trang sản phẩm “,” Mua ngay “,” Mua ngay trước khi hết thời gian “,” Tìm hiểu thêm “, v.v.)


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post