Câu chuyện công việc Trình tạo nhắc

143

Tạo một câu chuyện việc làm cho nghiên cứu thiết kế UX. Nhập một ứng dụng di động hoặc mô tả ứng dụng web và cảm thấy thoải mái khi là phần hoặc tính năng cụ thể.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post