Dễ dàng sử dụng bash đơn giản & có thể chạy được

135

Viết tập lệnh bash đơn giản và có thể chạy để tự động hóa. Ví dụ: [Prompt] có thể là “Xóa tất cả các dòng có chứa ‘[2022-01-01]”.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post