Giải thích các chủ đề phức tạp dễ dàng: Loại 1

138

Viết một lời giải thích 400 từ cho một chủ đề phức tạp bằng cách sử dụng các câu chuyện và ẩn dụ


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post