Gợi ý liên kết nội bộ

133

Nhận dạng liên kết: Xác định các chủ đề hoặc từ khóa có liên quan nên được liên kết từ một trang web. Các chủ đề được liên kết sẽ cung cấp thông tin hoặc bối cảnh bổ sung cho người đọc, cải thiện sự hiểu biết của họ về nội dung. – bởi Joao Filipe Pereira


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post