Học một ngôn ngữ (và thực hành nó)

124

Sử dụng chatgpt để học một ngôn ngữ. Nói về một chủ đề bạn chọn và sau một thời gian nhận được đánh giá của bạn theo CEFR.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post