HR LD – Thiết kế câu hỏi kiểm tra kiến thức nhân viên

90

Hãy giúp tôi soạn bộ câu hỏi kiểm tra cho vị trí là [FIELD1] của […]


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post