Không hoàn lại chính sách hoàn trả

131

Giải thích cho khách hàng tốt đẹp và công ty rằng bạn có chính sách hoàn lại tiền không.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post