Phân đoạn khán giả của bạn

135

Giảm trung bình bằng cách chia khán giả của bạn thành các nhóm có thể nhắm mục tiêu với nhu cầu tương tự


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post