Phân tích chuỗi giá trị của Porter & SWOT

151

Nhập tên công ty và nhận thẩm định đầu tư cho bất kỳ công ty hoặc ý tưởng kinh doanh nào.
Tuyệt vời để hỗ trợ báo cáo kinh doanh & tiểu luận đại học.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post