Phân tích dữ liệu tiếp thị và hiểu biết sâu sắc

136

Các nhà tiếp thị: Tìm kiếm những hiểu biết về cách phân tích dữ liệu khách hàng và xác định các xu hướng có thể giúp thông báo cho các chiến lược tiếp thị.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post