Sylla – Trợ lý tạo khóa học, bài giảng đào tạo chi tiết với giới thiệu từng module – VIP

562

Người tạo khóa học một nhấp chuột dựa trên Andragogy này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập tự định hướng và thực tế. Các khuyến nghị cho khả năng tiếp cận bao gồm.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post